X
Bericht verzonden!
Message sent!

Artikelen


IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

NJB-artikel: Twee voor de prijs van één

02-11-2012

Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op 'bits & bytes'.

Artikel NJB 2012, p. 2171. Met het arrest UsedSoft vs. Oracle van 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie de handel in tweedehands software licenties mogelijk gemaakt. Het Hof leert dat de voor het vrij verkeer van goederen noodzakelijke uitputting van IE-rechten niet beperkt is tot de verkoop van lichamelijke zaken, maar ook geldt bij de verkoop van een onlichamelijke zaak als een kopie van een computerprogramma. Om het doel van een Europees vrije verkeer van goederen mogelijk te maken gebruikt het Hof van Justitie echter wel een inventief middel: de onthulling van een autonoom uit te leggen Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’.

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

12-11-2011

Hof van Justitie acht prestatiebescherming op grond van nationaal recht mogelijk
• In die omstandigheden mag een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectueleeigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met inachtneming van het Unierecht, de bescherming te erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend in overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen die het recht hebben de audiovisuele inhoud van de wedstrijden ter beschikking te stellen van het publiek, en de personen die die inhoud ten behoeve van het publiek van hun keuze willen uitzenden.

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten !

25-11-2009

Inleiding

Is het portretrecht, zoals we dat sinds het Schaep met de Vijf Pooten-arrest kennen, een vermogensrecht? Belangrijker dan het antwoord op die vraag is het antwoord op de daaropvolgende vraag wat dat dan in de praktijk betekent. Wat zijn de gevolgen voor de portretrechthebbende of derden, zoals crediteuren van die portretrechthebbende, van de kwalificatie van het portretrecht als vermogensrecht?

Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit

18-03-2008

De tijd staat niet stil en heeft ons van het Stenen Tijdperk tot in Cyberspace gebracht. Innovatie moet en zit ons dankzij de evolutie ook in het bloed. Innovatie floreert optimaal in een open markteconomie waarin ondernemingen in concurrentie met elkaar iedere dag weer (mede)dingen naar de gunst van de consument. Daarbij hoort ook dat de koploper van vandaag, de verliezer van morgen is. Dat inzicht werd al bezongen door de jonge Bob Dylan in 1963 in 'The Times They Are A-Changing', als 'wake up call' voor de gevestigde orde.

Geen prestatiebescherming - geoorloofd aanhaken aan

10-03-2008

Geen prestatiebescherming - geoorloofd aanhaken aan. In zijn vonnis van 29 februari 2008 in de zaak Ampy v Range King oordeelde de Haarlemse voorzieningenrechter dat het aanbieden van magneetkaarten die in andermans betaalsystemen functioneren niet onrechtmatig is tegenover de aanbieder van het betaalsysteem.

CIER-lezing: Bescherming van 'business methods' door auteurs- en merkenrecht ?

22-02-2008
CIER-lezing - Bescherming van 'business methods' door auteurs- en merkenrecht - Dick van Engelen - 20 februari 2008: Bespreking van een aantal vonnissen uit 2007 waarin aan technologie en 'business methods', die octrooirechtelijk vogelvrij zijn, via met name het auteursrecht bescherming wordt verleend. Hoewel die bescherming niet gelijk gesteld kan worden aan de bescherming die een octrooi kan bieden, lijkt deze atuersrechtelijke bescherming, zeker in combinatie met het merkenrecht, in de praktijk een behoorlijke afscherming mogelijk te maken.

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

04-02-2008
Prestatiebescherming bedrijfslogo? In zijn vonnis van 3 januari 2008 kent de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda bescherming toe aan het door Van den Noort gedurende een aantal jaren op een bedrijfsauto gevoerde bedrijfslogo VDN, los van de vraag of dat logo als handelsnaam (of merk) beschermd wordt.

Boek 9 BW noodzakelijk om innovatie te stimuleren

17-11-2007

"Om Nederland als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven aantrekkelijk te maken is het belangrijk het Burgerlijk Wetboek alsnog te voltooien met een Boek 9 over intellectuele eigendom en licenties." Dat bepleitte Prof. Dick van Engelen woensdag 14 november in zijn inaugurele rede als eerste Nederlandse hoogleraar voor Technologie Overdracht aan de Universiteit Utrecht. In zijn oratie "Tijden veranderen, stil staand ga je achteruit" ging hij in op de groeiende marktwerking op het gebied van technologisch onderzoek door de opkomst van 'open innovatie' en de toenemende complexiteit van technologieën.

Melkunie v Beemsterkaas: prestatiebescherming van ‘marketing properties’?

06-06-2007
In een tweetal vonnissen oordeelden de voorzieningenrechters in Den Bosch en Haarlem dat Beemsterkaas onrechtmatig handelde door een tv-commercial te gebruiken die duidelijk voortbouwde op de bekende commercials van Melkunie rond het thema ‘Al het goeie, komt van Melkunie-koeien’.

Naam organisatie geniet op handelsnaamrecht lijkende bescherming

26-03-2007
In het Juconi-arrest van 18 januari 2007 bevestigt het Hof Den Haag dat een naam van een organisatie die geen onderneming voert, en dus geen handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is, op grond van ongeschreven recht eenzelfde bescherming kan genieten.

Prestatiebescherming thuisspelende voetbalclubs?

14-03-2007

In het vonnis van 5 oktober 2006 in de zaak Videma v Cafe De Overtoom overweegt de voorzieningenrechter dat thuisspelende voetbalclubs recht hebben op bescherming van de exploitatie van de wedstrijden en derhalve de uitzendrechten daarvan.

Struycken: De numerus clausus in het goederenrecht

11-02-2007
In een indrukwekkend omvangrijk proefschrift legt de auteur de goederenrechtelijke systematiek van het nieuw BW onder de loep en betoogt dat sprake is van een numerus clausus voor het goederenrecht. Dit beginsel zou 'de wetgever' als denkmodel sturing hebben gegegeven bij de vormgeving van het klassieke goederenrecht in boek 3 en boek 5 BW (p. 118).

Hof Amsterdam bevestigt onrechtmatigheid 'ambush marketing' met Bavaria Leeuwenhose

08-12-2006

In zijn arrest van 23 november 2006 bevestigt het Hof Amsterdam dat het op grote schaal uitdelen door Bavaria van Leeuwenhosen bij een stadion gelijk staat met het maken van reclame in het stadion. Dat is volgens het Hof onrechtmatig tegenover Heineken als houder van exclusieve reclamerechten in het stadion en de KNVB als organisator wedstrijd.

Th.F. de Jong: Een open stelsel van goederenrechtelijke rechten

07-12-2006
In zijn dissertatie 'De structuur van het goederenrecht' sluit Th.F. de Jong zich aan bij het pleidooi van voormalig regeringscommissaris Snijders voor een open goederenrecht. Hij stelt daarbij dat sprake is van een gesloten stelsel van rechten, maar van een open stelsel van voorwerpen voor die rechten.

Ambush marketing - party crashing voor gevorderden

01-06-2006
Een analyse van waar de grenzen getrokken worden. BMM Bulletin 2006, p. 61-65

KNVB v Feyenoord: Hoge Raad bevestigt dat KNVB en clubs geen éénlijnprestatie zouden leveren

08-02-2006
In zijn arrest van 23 mei 2003 bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere uitspraak in KNVB/NOS uit 1987. De prestatie van de clubs en de KNVB kwalificeert niet als een éénlijnsprestatie, zoals in het Decca-arrest bedoeld, en daarmee kan de KNVB langs die route geen aanspraak maken op een deel van de opbrengst van de 'uitzendrechten', die Feyenoord als exploitant van het stadion weet te realiseren.

W. Snijders: Ongeregeldheden in het vermogensrecht

21-12-2005
In een artikel in WPNR 2005 bespreekt W. Snijders artikel 3:83(3) BW. Hij onderschrijft wederom dat dit artikel gewijzigd dient te worden en dat het verbod van dit artikel in rechtspraak beperkt mag worden uitgelegd.

Van der Steur: Grenzen van rechtsobjecten

11-11-2005
Dit proefschrift uit 2003 bevat een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. De auteur brengt in kaart op welke wijze rechtsobjecten in het vermogensrecht worden afgebakend en staat daarbij met name stil bij de zakenrechtelijke eigendom.

Inspiratie als prestatie

26-05-2002
Liber Promotorum D.W.F. Verkade, Boom Juridische Uitgevers, 2002, p. 35-37

Pagina's:   1  2terug         Tell-a-Friend

 

 

Print