X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


Beautypartners.nl: domeinnaam overdraagbaar vermogensrecht waarop leveringsbeslag mogelijk is

21-01-2007
In een arrest van 17 januari 2007 bepaalt het Hof Den Bosch dat een (recht op) een domeinnaam een overdraagbaar vermogensrecht is.

Hof Amsterdam omzeilt 'overdracht' van domeinnaam perikelen in Quickprint

18-01-2007

In zijn Quickprint-arrest van 19 oktober 2006 omzeilt het Hof Amsterdam de perikelen rond de vraag wat voor soort recht een recht op een domeinnaam is - en of dat recht dan wel of niet overdraagbaar is - door eenvoudigweg te bevelen dat dient te worden meegewerkt aan een wijziging van de tenaamstelling.

Gowers Review on UK Intellectual Property Framework

11-01-2007

In december 2006 verscheen de "Gowers Review": een onafhankelijk onderzoek naar de vraag of het raamwerk van intellectuele eigendomsrechten in het Verenigd Koninkrijk nog aan de eisen van de tijd voldoet.

 

De conclusie is dat dit grotendeel het geval is, maar dat er drie aspecten zijn die aandacht behoeven:

  • effectievere handhavingsmogelijkheden
  • lagere kosten voor het verkrijgen van rechten, en
  • beter uitgebalanceerde en flexibelere rechten.

Kort geding Brein - KPN: structureel faciliteren inbreuk door Bit Torrent P2P-systeem onrechtmatig

08-01-2007
In het vonnis van 5 januari 2007 oordeelt de Haagse Voorzieningenrechter dat de houder van een Bit Torrent P2P website zich niet zelf schuldig maakt aan inbreuk op auteurs- en naburige rechten, maar wel onrechtmatig handelt door het structureel faciliteren van inbreuk door derden. Volgt een bevel tot verstrekking van NAW-gegevens van de websitehouder en tot het eventueel afsluiten van diens ADSL-verbinding.

Hoge Raad geeft ruim baan aan octrooiverleningsdossier in Dijkstra v Saier

04-01-2007
In het arrest van 22 december 2006 bepaalt de Hoge Raad dat een derde zich steeds op het verleningsdossier kan beroepen, ook wanneer de conclusies en het octrooi op zich duidelijk zijn. Daarmee rekent de Hoge Raad de octrooihouder - terecht - af op tijdens de octrooiverlening ingenomen posities.

Democratizing Innovation - Eric von Hippel

02-01-2007
Von Hippel, als hoogleraar innovatiemanagement verbonden aan MIT, beschrijft hoe in veel gevallen baanbrekende innovaties niet door fabrikanten zijn ontwikkeld, maar tot stand kwamen door initiatieven van 'lead users', die - ontevreden met wat ze met bestaande produkten konden realiseren ? (al dan niet figuurlijk) de schroevendraaier ter hand namen en het produkt aan hun behoeften aanpasten. Von Hippel was een inspirerend spreker op de door OECD en EZ georganiseerde conferentie "Globalisering en Open Innovatie", 6 december 2006, Den Haag.

Hof Amsterdam bevestigt onrechtmatigheid 'ambush marketing' met Bavaria Leeuwenhose

08-12-2006

In zijn arrest van 23 november 2006 bevestigt het Hof Amsterdam dat het op grote schaal uitdelen door Bavaria van Leeuwenhosen bij een stadion gelijk staat met het maken van reclame in het stadion. Dat is volgens het Hof onrechtmatig tegenover Heineken als houder van exclusieve reclamerechten in het stadion en de KNVB als organisator wedstrijd.

Th.F. de Jong: Een open stelsel van goederenrechtelijke rechten

07-12-2006
In zijn dissertatie 'De structuur van het goederenrecht' sluit Th.F. de Jong zich aan bij het pleidooi van voormalig regeringscommissaris Snijders voor een open goederenrecht. Hij stelt daarbij dat sprake is van een gesloten stelsel van rechten, maar van een open stelsel van voorwerpen voor die rechten. 

Nietigheidsverweer tast grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding niet aan?

07-10-2006
In het vonnis van 21 september 2006 stelt de Haagse Voorzieningenrechter stelt zich op het standpunt dat zijn grensoverschrijdende bevoegdheid om bij wege van voorlopige voorziening een grensoverschrijdend verbod uit te spreken niet wordt aangetast doordat in deze octrooi-procedure een nietigheidsverweer wordt gevoerd.

Economische Zaken: Beleidsvisie Octrooibeleid en MKB

30-08-2006

Voorstel tot afschaffing van het 6-jarig octrooi.

Russisch en Nederlands recht beheersen rechtsovergang Wodka-merken

17-06-2006
Vonnis rechtbank Rotterdam van 14 juni 2006 over vraag wie rechthebbende is op de Benelux-merken Moskovskaya en Stolichnaya. De rechtbank oordeelt dat de rechtsopvolging onder algemene titel tussen twee Russische vennnootschappen beheerst wordt Russisch recht. De overdracht van Benelux-merken op grond van een door Nederlands recht beheerste overeenkomst wordt volgens de rechtbank echter door Nederlands recht beheerst.

KNVB v Feyenoord: Hoge Raad bevestigt dat KNVB en clubs geen éénlijnprestatie zouden leveren

08-02-2006
In zijn arrest van 23 mei 2003 bevestigt de Hoge Raad zijn eerdere uitspraak in KNVB/NOS uit 1987. De prestatie van de clubs en de KNVB kwalificeert niet als een éénlijnsprestatie, zoals in het Decca-arrest bedoeld, en daarmee kan de KNVB langs die route geen aanspraak maken op een deel van de opbrengst van de 'uitzendrechten', die Feyenoord als exploitant van het stadion weet te realiseren. 

W. Snijders: Ongeregeldheden in het vermogensrecht

21-12-2005
In een artikel in WPNR 2005 bespreekt W. Snijders artikel 3:83(3) BW. Hij onderschrijft wederom dat dit artikel gewijzigd dient te worden en dat het verbod van dit artikel in rechtspraak beperkt mag worden uitgelegd.

Van der Steur: Grenzen van rechtsobjecten

11-11-2005
Dit proefschrift uit 2003 bevat een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. De auteur brengt in kaart op welke wijze rechtsobjecten in het vermogensrecht worden afgebakend en staat daarbij met name stil bij de zakenrechtelijke eigendom.

Onverkoopbare technologierechten

08-04-2005

Wil men innovatie stimuleren dan dient men rechten op technologie eenvoudig en zonder al teveel kosten aan derden te kunnen verkopen. Vindingrijk, april 2005

C.L. Knijff: Rechtsopvolging bij vergunningen

08-02-2005
In dit Utrechtse proefschrift uit 2003 behandelt C.L. Knijff - naast de verschillende bestuursrechtelijke implicaties rond overdracht c.q. opvolging bij vergunningen - ook de problemtiek van artikel 3:83(3) BW.

US Supreme Court harmoniseert rechtspraak over discovery voor buitenlandse procedures

12-11-2004
Op 21 juni 2004 wees de U.S. Supreme arrest in de zaak Intel v. AMD en verschafte duidelijkheid over de mogelijkhedenom in de VS via discovery bewijs voor buitenlandse procedures te vergaren

Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print