X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


Samenwerkende merken: lessen uit Gallup en Greenleaf

16-09-2007
Een kleine enquete: wie kent niet een voorbeeld van een nieuwe samenwerking, waarbij iedereen enthousiast is, en vergeet na te denken over de basis-afspraken. En als dat laatste wel gebeurd moet je het vervolgens ook nog uitwerken en doen. Voorbeelden te over van goede bedoelingen die in schoonheid sterven: de rechtbank Amsterdam mocht binnen 2 dagen 2 vonnissen wijzen die zagen op een uiteengevallen samenwerking waarbij de afspraken over de rechten op de merken niet goed waren uitgewerkt of uitgevoerd

Flodder 3: Licentie in faillissement

19-08-2007
Rechtbank Amsterdam 16 augustus 2007: Partijen zijn het er over eens dat vanwege het Nebula-arrest van de Hoge Raad de curator in faillissement de auteursrechten kan overgedragen vrij van de eerder verleende licentie. De curator vordert dat licentienemer CNR Music bevolen wordt de exploitatie te staken, maar dat is in de ogen van de rechtbank een brug te ver.

Overdraagbaarheid modelrecht en toereikende akte

28-06-2007

Rechtbank Den Haag 27 juni 2007: Er is sprake van een toereikende akte van overdracht van auteursrecht nu het stuk is ondertekend door de maker en duidelijk is dat de rechten overgedragen worden. Probleem dat niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel niet overdraagbaar is speelt niet nu dit recht pas ontstaat door het op de markt brengen van het model wat pas na de beoogde overdracht plaatsvond, zodat de koper om die reden rechthebbende van dat recht is.

Melkunie v Beemsterkaas: prestatiebescherming van ‘marketing properties’?

06-06-2007
In een tweetal vonnissen oordeelden de voorzieningenrechters in Den Bosch en Haarlem dat Beemsterkaas onrechtmatig handelde door een tv-commercial te gebruiken die duidelijk voortbouwde op de bekende commercials van Melkunie rond het thema ‘Al het goeie, komt van Melkunie-koeien’.

Keune Haircosmetics: overdracht Turkse merken conform Turks recht

04-06-2007
In zijn vonnis van 30 mei 3007 geeft de Haarlemse voorzieningenrechter een bevel aan de voormalig distributeur van Keune Haircosmetics voor Turkije om de Turkse Keune-merken conform Truks recht over te dragen.

US Supreme Court in KSR v Teleflex: De gemiddelde vakman denkt na en onderzoekt

23-05-2007

Op 30 april 2007 deed de  US Supreme uitspraak in KSR International v Interflex en vernietigde het arrest van de Federal Circuit Court of Appeals. Dat Hof had in de ogen van de Supreme Court een te rigide toets aangelegd om te beoordelen wat voor de gemiddelde vakman al dan niet voor de hand liggend zou zijn, met name in geval van een combinatie-uitvinding 

Tweede medische indicatie geen basis voor Aanvullend Beschermings-Certificaat

12-05-2007

Het Europese Hof heeft in zijn Silkis-arrest van 17 april 2007 bevestigd dat een tweede medische indicatie octrooi geen grond vormt voor een separaat Aanvullend Beschermings-Certificaat. In een arrest dat niet uitblinkt in leesbaarheid bevestigt het Hof zijn eerdere - en evenzeer moeilijk leesbare - uitspraak van 4 mei 2006 in Massachusetts Institute of Technology ('MIT').

Overdraagbaarheid Gemeenschapsmodelrecht?

26-04-2007
De rechtbank Assen overwoog in het Bedstede-vonnis dat een Gemeenschapsmodelrecht overdraagbaar is. De vraag rijst of dat oordeel stand zal houden.

Strikte toepassing GAT/LuK-leer leidt tot onbevoegde rechter?

16-04-2007
In het vonnis SBM v Bluewater van 11 april 2007 oordeelt de Haagse rechtbank dat een strikte toepassing van het GAT v LuK-arrest van het Europese Hof er in die zaak toe zou leiden dat geen enkele rechter bevoegd zou zijn. Die uitkomst acht de rechtbank onaanvaardbaar, zodat er voor een 'rekkelijke' benadering gekozen wordt.

Naam organisatie geniet op handelsnaamrecht lijkende bescherming

26-03-2007
In het Juconi-arrest van 18 januari 2007 bevestigt het Hof Den Haag dat een naam van een organisatie die geen onderneming voert, en dus geen handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet is, op grond van ongeschreven recht eenzelfde bescherming kan genieten.

MedImmune v Genentech: licentienemer mag geldigheid octrooi betwisten

26-03-2007
In zijn arrest van 9 januari 2007 concludeert het Amerikaanse Supreme Court dat een licentienemer de geldigheid van het in licentie gegeven octrooi mag aanvechten, evenals zijn verplichting tot het betalen van roayalties daarvoor, zonder dat hij eerst de licentie behoeft op te zeggen. Daardoor hoeft hij dus niet het risico te lopen dat achteraf - indien zijn standpunt niet gehonoreerd wordt - blijkt dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan octrooi-inbreuk.  

CLIP papers on Intellectual Property in Brussels I and Rome I Regulations

17-03-2007
Het door het Max Planck Instituut gesponsorde overleg "Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)"  heeft een tweetal rapporten gepubliceerd over (a) de impact van de twee uitspraken van het Europese Hof van Justitie van afgelopen zomer in Gat v LuK en Roche  v Primus en (b) aanbevelingen voor IE-contracten voor het Rome-I voorstel van de Europese Commissie

Prestatiebescherming thuisspelende voetbalclubs?

14-03-2007

In het vonnis van 5 oktober 2006 in de zaak Videma v Cafe De Overtoom overweegt de voorzieningenrechter dat thuisspelende voetbalclubs recht hebben op bescherming van de exploitatie van de wedstrijden en derhalve de uitzendrechten daarvan.

Benoeming tot bijzonder hoogleraar Technologie Overdracht

01-03-2007

Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER), Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht maakt bekend dat Th.C.J.A. van Engelen met ingang van 20 februari 2007 bij het CIER is benoemd tot bijzonder hoogleraar Licentiering en overdracht van technologie.

"Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht" verschenen

22-02-2007

Mijn boek "Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht" is verschenen bij Boom Juridische Uitgevers.Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht is nog een wat stiefmoederlijk bedeeld onderwerp in de Nederlandse juridische literatuur.

Er is een fraai proefschrift van Van Eechoud over IPR en auteursrecht uit 2003, maar een behandeling van het IPR die ziet op de intellectuele eigendom was nog niet voorhanden. Dit boek voorziet in die lacune.

Fico v Boschman: internationale waarschuwing gericht tegen één concurrent: Nederlands recht

21-02-2007

Nu de internationaal verspreide brieven over vermeende octrooi-inbreuk zich richten tegen één bepaalde concurrent is niet de lex loci delicti van toepassing (art. 4(2) WCOD), maar Nederlands recht nu beide partijen in Nederland gevestigd zijn (art.  3(3) WCOD). Zo overwoog de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem in het tweede in deze kwestie aangepsannen kort geding tussen Fico en Boschman

Niet overdraagbare rechten op niet-gedeponeerd merk en voorgebruik

20-02-2007

In het Green Smiles-arrest van 14 februari 2007 stelt het Hof Leeuwarden vast dat de rechten op een niet-gedeponeerd merk en de rechten verbonden aan het voorgebruik daarvan niet-overdraagbaar zijn. Daaraan verbindt het hof de conclusie dat een licentie daarop evemin mogelijk zou zijn.

Struycken: De numerus clausus in het goederenrecht

11-02-2007
In een indrukwekkend omvangrijk proefschrift legt de auteur de goederenrechtelijke systematiek van het nieuw BW onder de loep en betoogt dat sprake is van een numerus clausus voor het goederenrecht. Dit beginsel zou 'de wetgever' als denkmodel sturing hebben gegegeven bij de vormgeving van het klassieke goederenrecht in boek 3 en boek 5 BW (p. 118).

Geen rechtsmacht Nederlandse rechter bij ontbreken Nederlandse inbreuk

07-02-2007

In het arrest ADP v Girardini van 31 augustus 2006 bepaalt het Hof Den Haag dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft nu niet voldoende is onderbouwd dat sprake is van inbreukmakende handelingen in Nederland. Het Hof benadrukte ook dat indien de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht dient te beoordelen op basis van de EEX-Verordening, hij de de gestelde grondslag nader dient te onderzoeken en niet enkel kan afgaan op het gestelde in de dagvaarding.

Innovatief innoveren

30-01-2007
In "Open Innovation" (HBS Press, 2003) beschrijft Chesbrough op overtuigende wijze hoe de manier waarop succesvolle ondernemingen innoveren verandert van 'gesloten' naar 'open'.In het klassieke 'gesloten' model wordt kennis intern ontwikkeld en geëxploiteerd. Dat beperkt zowel de hoeveelheid kennis en inzicht waarop men een nieuw produkt of dienst kan baseren als ook de mogelijkheden om de in de ontwikkeling van kennis geinvesteerde kosten terug te verdienen.

Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print