X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


Feer Verkade, Album Americorum, Bijblad April 2008

07-05-2008
De Album Americorum-uitgave van het Bijblad bevat de bijdrage Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T van Dick van Engelen

Executiegeschil: akte vereist voor overdracht handelsnaam II

26-03-2008

Executiegeschil: Nadat Van veldhuijsen in een eerder vonnis van 16 januari 2008 (IEPT20080116) in het ongelijk was gesteld, omdat overdrachstakten van de handelsnaamrechten ontbraken, werden in dit executiegeschil alsnog oprichtings- en inbrengakten overgelegd.IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell.

Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit

18-03-2008

De Oratie van Dick van Engelen, uitgesproken bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Technologie Overdracht aan de Universiteit Utrecht is verschenen bij Boom Juridische Uitgevers in Den Haag. De tijd staat niet stil en heeft ons van het stenen tijdperk tot in cyberspace gebracht. Innovatie floreert optimaal in een open markteconomie waarin ondernemingen in concurrentie met elkaar iedere dag weer (mede)dingen naar de gunst van de consument. Daarbij hoort ook dat de koploper van vandaag, de verliezer van morgen is: stilstaand ga je achteruit.

Geen prestatiebescherming - geoorloofd aanhaken aan

10-03-2008

Geen prestatiebescherming - geoorloofd aanhaken aan. In zijn vonnis van 29 februari 2008 in de zaak Ampy v Range King oordeelde de Haarlemse voorzieningenrechter dat het aanbieden van magneetkaarten die in andermans betaalsystemen functioneren niet onrechtmatig is tegenover de aanbieder van het betaalsysteem.

Opening van zaken - rapport innovatiebeleid AWT

07-03-2008
De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid wijst in zijn in 2006 verschenen advies Opening van zaken het Ministerie van Economische Zaken op gemiste kansen in het innovatiebeleid

Twee uitspraken over grensoverschrijdende bevoegdheid

03-03-2008
Twee uitspraken inzake grensoverschrijdende bevoegdheid. Op 27 februari 2008 heeft de rechtbank Den Haag in een tweetal vonnissen helderheid verschaft over de grensoverschrijdende jurisdictie in de zaken Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) en Acco v Noble (IEPT20080227). In Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) paste de rechtbank het arrest Roche v Primus van de Hoge Raad van 30 november 2007 (IEPT20071139) toe. In Acco v Noble (IEPT20080227) diende de rechtbank zich uit te laten over zijn grensoverschrijdende jurisdictie wanneer de bevoegdheid van de rechtbank ten opizchte van een buitendse niet EEX-onderdaan alleen gestoeld is op een in Nederland gepleegde inbreuk.

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje

25-02-2008
Overdracht auteursrecht en toekomstige exploitatievormen. In zijn arrest van 31 januari 2008 liet het Hof Den Haag zich uit over de reikwijdte van de overdracht van auteursrechten ter zake van in 1975 mogelijk niet voorziene exploitatievormen en verhuurrechten van de auteur. Het hof oordeelde dat dit alles begrepen was in de destijds gerealiseerde overdracht en dat het destijds ook mogelijk was daarvoor een eenmalige vergoeding overeen te komen.

CIER-lezing: Bescherming van 'business methods' door auteurs- en merkenrecht ?

22-02-2008
CIER-lezing - Bescherming van 'business methods' door auteurs- en merkenrecht - Dick van Engelen - 20 februari 2008: Bespreking van een aantal vonnissen uit 2007 waarin aan technologie en 'business methods', die octrooirechtelijk vogelvrij zijn, via met name het auteursrecht bescherming wordt verleend. Hoewel die bescherming niet gelijk gesteld kan worden aan de bescherming die een octrooi kan bieden, lijkt deze atuersrechtelijke bescherming, zeker in combinatie met het merkenrecht, in de praktijk een behoorlijke afscherming mogelijk te maken.

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

04-02-2008
Prestatiebescherming bedrijfslogo? In zijn vonnis van 3 januari 2008 kent de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda bescherming toe aan het door Van den Noort gedurende een aantal jaren op een bedrijfsauto gevoerde bedrijfslogo VDN, los van de vraag of dat logo als handelsnaam (of merk) beschermd wordt.

Litispendentie: IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

26-01-2008
Litispendentie: in de zaak REV'IT! v Dainese diende de Bosche rechtbank zich in zijn vonnis van 9 januari 2008 uit te laten over de vraag of tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp al een zaak aanhangig is aanhangig is in Franrkijk, in welk geval de later aangezochte Nederlandse rechter de zaak op grond van artikel 27 EEX-Vo zou moeten aanhouden totdat de Franse bevoegdheid vast staat.

Geen overdracht handelsnaam zonder akte

19-01-2008
Geen overdracht oudere handelsnaamrechten Van Veldhuisen wegens ontbreken akte: Het standpunt van Van Veldhuisen c.s. dat een akte voor de overdracht van de handelsnaam in een geval als het onderhavige niet nodig is, is onjuist.

The itsy bitsy spider: noot bij Hof Den Haag Bacardi v Mad Bat IEPT 20070823

23-12-2007
Noot Van Engelen (IER 2007, nr. 103, p. 395): Ik beperk mij in deze noot tot een bespreking van de grensoverschrijdende jurisdictie aspecten van dit arrest. Het arrest gaat daar uitvoerig op in en is met name interessant voor wat betreft twee onderwerpen waar het Hof wel op ingaat om het vervolgens niet te doen: dat is het entertainen van de ‘spin-in-het-web’-doctrine en de vraag of een verbod in een Gemeenschapsmerkenzaak wel of niet de gehele Unie dient te bestrijken.

Boek 9 BW noodzakelijk om innovatie te stimuleren

17-11-2007

"Om Nederland als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven aantrekkelijk te maken is het belangrijk het Burgerlijk Wetboek alsnog te voltooien met een Boek 9 over intellectuele eigendom en licenties." Dat bepleitte Prof. Dick van Engelen woensdag 14 november in zijn inaugurele rede als eerste Nederlandse hoogleraar voor Technologie Overdracht aan de Universiteit Utrecht. In zijn oratie "Tijden veranderen, stil staand ga je achteruit" ging hij in op de groeiende marktwerking op het gebied van technologisch onderzoek door de opkomst van 'open innovatie' en de toenemende complexiteit van technologieën.

Berg op, berg af (keer drie)

15-11-2007

De andere kant - Mr Magazine  nr.1 2008 p. 97: Dick van Engelen - Bijzonder: gecertificeerd 'Malloot van de Mont Ventoux': "Je krijgt een heel lelijk plaatje voor op je fiets, en een oorkonde, maar daar gaat het niet om. Je doet het voor jezélf, 't is tussen jou en die berg. Je komt boven, of niet. En dan drie keer."

Haagse Voorzieningenrechter past Pools en Chinees recht toe

16-10-2007
In zijn vonnis van 10 oktober 2007 in OTI v Smartrac past de Haagse voorzieningenrechter Pools en Chinees recht toe en komt tot het oordeel dat het "wapperen" met een octrooi naar het recht van die landen niet onrechtmatig is.

Vergoedingsplicht voor rechtmatig in het verkeer gebrachte voortbrengselen?

05-10-2007
In het vonnis Schuh v Omnimark van 5 oktober 2007 overweegt de Haagse voorzieningenrechter dat de door Omnimark ingekochte Traxx I profielen voor publicatie van octrooiverlening in Nederland in het verkeer zijn gebracht en dat Omnimark ter zake van de in beslaggenomen profielen een beroep op uitputting doet dat naar voorlopig oordeel gegrond is. Het beslag wordt om die reden ook onrechtmatig geoordeeld. Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter echter dat die in beslag genomen profielen na de publicatie van de octrooiverlening verkocht kunnen worden, maar dat Omnimark daarvoor dan vergoedingsplichtig is krachtens het bepaalde in artikel 72(3) Row 1995.

Technip-arrest: Hof Den Haag accepteert goederenrechtelijke rechtskeuze!

05-10-2007
Vanuit een internationaal privaatrechtelijk perspectief is het Technip-arrest van het Hof Den Haag van 20 september 2007 van belang omdat het Hof Den Haag een goederenrechtelijke rechtskeuze accepteert. In de literatuur is omstreden of het naar Nederlands IPR mogelijk is een bundel van nationale IE-rechten over te dragen conform het recht van één land of dat het goederenrecht van alle desbetreffende landen daarop van toepassing dient te zijn.

Rijnconsult-vonnis rechtbank Arnhem: Internationaal auteursrecht of bundel nationale rechten?

03-10-2007
De rechtbank Arnhem wordt in zijn Rijnconsult-vonnis van 8 augustus 2007  geconfronteerd met de vraag welke partij in welke landen nu rechthebbende is op de auteursrechten. De rechtbank oordeelt dat die vraag beheerst zou worden door Amerikaans recht, maar daarmee lijkt de rechtbank te miskennen dat er internationaal bezien geen sprake is van één auteursrecht maar van een bundel nationale auteursrechten die door nationaal recht – de lex protectionis – beheerst worden.

Voor nietigheidsoordeel hoeft laatst aangezochte rechter niet te wachten op buitenlandse rechter

29-09-2007
Artikel 27(1) EEX-Vo bepaalt dat wanneer tussen dezelfde partijen in verschillende lidstaten procedures over hetzelfde onderwerp aanhangig zijn, de laatst aangezochte rechter moet schorsen totdat de bevoegdheid van de  eerst aangezochte rechter vaststaat. In Nooteboom v Faymonville maakte de Haagse rechtbank gebruik van de door het Europese Hof in zijn Overseas Union-arrest geboden ruimte door te bepalen dat dit niet geldt wanneer de nationale rechter een exclusieve bevoegheid heeft, zoals ter zake van de geldigheid van octrooien conform het bepaalde in artikel 16 EEX-Vo.

Thuiskopie v Irda & Norma: Het laatste woord over bescherming van Amerikaanse artiesten?

25-09-2007

Het Hof Amsterdam komt in zijn arrest van 13 september 2007 tot de conclusie dat Amerikaanse uitvoerende kunstenaars in beginsel niet beschermd worden onder de Wet op de Naburige Rechten (‘WNR’). Die internationaal privaatrechtelijke conclusie is helder, maar bij bestudering van het arrest dringt de vraag zich op of die conclusie ook overtuigend is.

De uitspraak wordt gedaan in een door de Stichting Thuiskopie tegen Norma & Irda aangespannen procedure ter verkrijging van een verklaring voor recht.


Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print