X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


Kwaliteit van octrooien moet omhoog

30-07-2012
In het FD van zaterdag 28 juli verscheen een artikel van Ruud Peters, chief intellectual property officer bij Philips, die een pleidooi houdt voor een verbetering van de kwaliteit en efficiency van het systeem voor octrooiverlening. Daarin onder meer het aansprekende idee om na een verplichte 'search'  de octrooiverlening 'on hold' te zetten en alleen door te zetten als de aanvrager een verzoek daartoe indient. Lijkt een goede gedachte !

Financieel Focus - ABN AMRO Mees Pierson

23-06-2012

Dick van Engelen: 'Het kopen en verkopen van IE-rechten zou net zo eenvoudig moeten worden als het kopen en verkopen van een huis. Het IE-recht is nu nationaal en internationaal te veel versnipperd, waardoor er steeds veel uitgezocht moet worden als je een IE-portefeuille wilt verkopen of in pand wilt geven. Dat leidt tot nodeloos hoge kosten en is slecht voor het innovatieklimaat.’

IE en licenties bij faillissement

15-05-2012

Fragment van de  Law-at-web training van 6 april 2012 te zien op Youtube

 

‘Daling aantal patenten zorgelijk’ - FD 23 februari 2012

25-02-2012
Nederlandse octrooideskundigen maken zich grote zorgen over de daling van het aantal patenten dat Nederlandse bedrijven aanvragen. ‘Het wijst op minder innovatief vermogen bij de Nederlandse industrie, en dat is geen goed teken’, zegt Dick van Engelen, hoogleraar industrieel eigendom aan de Universiteit Utrecht [en Ventoux]

IEPT20111004, HvJEU, Premier League

12-11-2011

Hof van Justitie acht prestatiebescherming op grond van nationaal recht mogelijk
• In die omstandigheden mag een lidstaat sportwedstrijden, eventueel op grond van intellectueleeigendomsbescherming, beschermen door een specifieke nationale regeling vast te stellen of door, met inachtneming van het Unierecht, de bescherming te erkennen welke aan die wedstrijden wordt verleend in overeenkomsten die zijn gesloten tussen de personen die het recht hebben de audiovisuele inhoud van de wedstrijden ter beschikking te stellen van het publiek, en de personen die die inhoud ten behoeve van het publiek van hun keuze willen uitzenden.

Apple vs Samsung: vuile concurrentiestrijd? - BNR Juridische Zaken

24-08-2011

BNR Juridische Zaken, 23 augustus 2011: In Juridische Zaken proberen we orde te scheppen in het octrooienstrijd tussen Apple en Samsung. Gaat het hier om een vuile concurrentiestrijd of om het daadwerkelijk beschermen van patenten om innovatie te stimuleren? Te gast waren Dick van Engelen, hoogleraar hoogleraar Octrooirecht aan de Universiteit van Utrecht en Bas Kist, partner bij merkenbureau Chiever.

Een niet overdraagbaar auteursrecht?

27-08-2010

De collectieve ondercuratelestelling van creatieve geesten!

NJB 2010, p. 1827-1829: Het auteursrecht wordt pas na het overlijden van de maker vatbaar voor overdracht, aldus het voorontwerp auteurscontractenrecht. Dat is een ongevraagde ondercuratelestelling door een betuttelende wetgever, ingegeven door een misplaatst romantische opvatting van het auteursrecht.

Nationaal Nederlands rapport IE & IPR

05-08-2010
Nationaal Nederlands rapport over IE en IPR: Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres - International Academy of Comparative Law, Washington 2010, Intersentia 2010, p. 307-339.

Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht ?

19-05-2010

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlands) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC

Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven

24-01-2010
Het Nebula-arrest  van de Hoge Raad doet vrezen dat een licentie naar Nederlands recht mogelijk voor een licentienemer geen stevig fundament oplevert waarmee hij een faillissement van zijn licentiegever zonder kleerscheuren kan doorstaan.

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten !

25-11-2009

Inleiding

Is het portretrecht, zoals we dat sinds het Schaep met de Vijf Pooten-arrest kennen, een vermogensrecht? Belangrijker dan het antwoord op die vraag is het antwoord op de daaropvolgende vraag wat dat dan in de praktijk betekent. Wat zijn de gevolgen voor de portretrechthebbende of derden, zoals crediteuren van die portretrechthebbende, van de kwalificatie van het portretrecht als vermogensrecht?

The Assignment of a European Patent Portfolio: A plea for a Lex Proprietas

06-05-2009
Article in Festschrift Thomas Reimann: on the private international law issues regarding the assignment of a European patent portfolio. The position taken is that a choice of law should be permitted and that the law of the domicile of the proprietor should apply by default in the absence of a choice of law.

Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill

20-12-2008

The international private law regime as introduced by the Rome II Regulation for IPR-infringements is  a step back and basically blocks the gradual further development of this area of the law by case law. A clear example of a legislator that did not have a clear view of neither the problem nor the solution and therefore would have been wiser by just doing nothing.

Hof Den Bosch past lex proprietas toe

23-10-2008

In zijn arrest van 14 oktober 2008 in de zaak Michaud v Owens onderschrijft het Hof Den Bosch dat een overdracht van Nederlandse auteusrechten onderworpen kan zijn aan buitenlands recht. Daarmee treedt het Bosche Hof in de voetsporen van het Hof Den Haag dat eerder in zijn Technip-arrest van 20 september 2007 ook accepteerde dat een overdracht van een internationale auteursrechtenprortefeuille onderworpen kon zijn aan het recht van slechts een jurisdictie in plaats van het recht van alle betrokken landen. Het hof Den Bosch knoopt aan bij het recht van de woonplaats van de rechthebbende, in casu Frans recht

Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten: een heikel avontuur

08-09-2008

In het Maandblad voor vermogensrecht verscheen het artikel "Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten: een heikel avontuur".

Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep

20-08-2008
In het augustus-nummer van IER verscheen het artikel Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep van Dick van Engelen. Het artikel doet verslag van een empirisch onderzoek naar de behandeling van intellectuele eigendomszaken door de Nederlandse rechter in 2007

Torrent-site in Tongo

16-07-2008

In zijn vonnis van 8 juli 2008 in de zaak Brein v Euroaccess oordeelde de Bosche voorzieningenrechter dat Nederlands recht van toepassing is op een Torrent-site in Tongo. De site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam.

Grensoverschrijdende perikelen

09-07-2008
Grensoverschrijdende verboden, althans de mogelijkheid daartoe en de processuele perikelen die dat oproept spelen nog volop in 2 vonnissen van de Haagse rechtbank in Izumi v Philips en Fort Vale v Pelican 

Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud

07-06-2008
In mei van dit jaar verscheen het rapport:  Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het rapport bepleit dat aen nieuw, open innovatiebeleid met aandacht voor sociale innovatie nodig is.

Grensoverschrijdend verbod Nieuw Zeelands kwekersrecht

07-06-2008
In het vonnis van 2 juni 2008 in de zaak Vletter & Den Haan v Van Zanten vaardigt de Haagse rechtbank een grensoverschrijdend verbod uit ter zake van inbreuk op Nieuw Zeelandse kwekersrecht. Voor wat betreft de inhoud van het toe te passen Nieuw Zeelandse recht neemt de rechtbank aan dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter & den Haan verleende kwekersrecht Vletter & den Haan tenminste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teeltmateriaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te brengen, te koop aan te bieden en te verhandelen.

Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print