X
Bericht verzonden!
Message sent!

Items


Lancering vernieuwd IP-PorTal

19-05-2017
Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-PorTal (www.ippt.eu). Op dit platform zal alle IE-rechtspraak van het Hof van Justitie worden gepubliceerd, evenals een selectie van uitspraken van de Grote Kamer van Beroep van het EOB en relevante nationale rechtspraak.

4e druk IE-Goederenrecht is uit

02-02-2016

De vierde herziene druk van het boek IE-Goederenrecht is vanaf heden beschikbaar. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende Uniemerkenverordening.

 

Bestel info

Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

24-06-2015

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot  bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie bij faillissement

06-05-2015
De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

19-03-2015

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx:
Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan: Nebula en Berzona.

Hoge Raad komt terug op zijn Nebula-arrest

28-07-2014
Boek9-Bericht: over ABN AMRO v Berzona-arrest van 11 juli 2014, waarin de Hoge Raad terugkeert op het Nebula-arrest. Voor een goed begrip van het Berzona-arrest lijkt mij van belang te constateren dat de Hoge raad een andere invalshoek dan in het Nebula-arrest (IEPT20061103) heeft gekozen. Waar in Nebula de gelijkheid van schuldeisers centraal gesteld werd, wordt in Berzona voorop gesteld dat een faillissement uiteindelijk ziet op het verhaal van vorderingen op het vermogen c.q. vermogensbestanddelen van de gefailleerde.

TvI mei 2013: Een IE-Quick Scan voor curatoren - Dick van Engelen en Susan Kaak

02-08-2013
TvI 2013. Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”)? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal in de boedel zit of – belangrijker – behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn. De gemiddelde curator voelt zich bij het verkennen van het IE-rechtelijk terrein als “een kat in een vreemd pakhuis”. Het verkennen van wat er aan IE-rechten in de boedel zit, roept vragen op die liggen op een knooppunt tussen het goederenrecht, het IE-recht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht.

IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

NJB-artikel: Verouderde auteursrechtelijke privileges bij beslag en faillissement

12-02-2013
NJB 2013, p. 408-415: In het op 18 juni 2012 ingediende voorstel voor de “Wet auteurscontractenrecht” is voorzien dat deze auteursrechtelijke beslag- en faillissementsexceptie niet meer gaan gelden voor auteursrechten van werkgevers en rechtspersonen.  Dat is een stap vooruit, maar die stap is niet groot genoeg. Nu de aanpak van faillissementsfraude en de bescherming van crediteuren door de Minister ook hoog op de agenda is geplaatst,  is afschaffing van deze beslag- en faillissementsexceptie voor het auteursrecht op zijn plaats.

UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”

03-01-2013

With its judgment of 3 July 2012 in UsedSoft v Oracle

the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) made it clear that exhaustion of intellectual property rights also applies to the sale of intangible goods like a copy of a computer program. However, to achieve the end of the free movement of intangible goods, the Court had to come up with an inventive means: an autonomous European property right in “bits & bytes”.

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie op "Twee voor de prijs van een"

30-11-2012

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie van Wibier en Diamant: "UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid"(NJB 2012, p. 2967) .

Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat Usedsoft vs. Oracle niet
over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde

lees hier het volledige naschrift

NJB-artikel: Twee voor de prijs van één

02-11-2012

Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op 'bits & bytes'.

Artikel NJB 2012, p. 2171. Met het arrest UsedSoft vs. Oracle van 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie de handel in tweedehands software licenties mogelijk gemaakt. Het Hof leert dat de voor het vrij verkeer van goederen noodzakelijke uitputting van IE-rechten niet beperkt is tot de verkoop van lichamelijke zaken, maar ook geldt bij de verkoop van een onlichamelijke zaak als een kopie van een computerprogramma. Om het doel van een Europees vrije verkeer van goederen mogelijk te maken gebruikt het Hof van Justitie echter wel een inventief middel: de onthulling van een autonoom uit te leggen Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’.

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

31-08-2012
Hof Den Bosch past Frans recht toe (i) op overdracht auteursrecht tussen Franse vennootschappen en (ii) op de vraag wie de auteursrechthebbende is (lex originis)

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

29-08-2012
Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid". 

Financieel Focus - ABN AMRO Mees Pierson

23-06-2012

Dick van Engelen: 'Het kopen en verkopen van IE-rechten zou net zo eenvoudig moeten worden als het kopen en verkopen van een huis. Het IE-recht is nu nationaal en internationaal te veel versnipperd, waardoor er steeds veel uitgezocht moet worden als je een IE-portefeuille wilt verkopen of in pand wilt geven. Dat leidt tot nodeloos hoge kosten en is slecht voor het innovatieklimaat.’

IE en licenties bij faillissement

15-05-2012

Fragment van de  Law-at-web training van 6 april 2012 te zien op Youtube

 

Een niet overdraagbaar auteursrecht?

27-08-2010

De collectieve ondercuratelestelling van creatieve geesten!

NJB 2010, p. 1827-1829: Het auteursrecht wordt pas na het overlijden van de maker vatbaar voor overdracht, aldus het voorontwerp auteurscontractenrecht. Dat is een ongevraagde ondercuratelestelling door een betuttelende wetgever, ingegeven door een misplaatst romantische opvatting van het auteursrecht.

Nationaal Nederlands rapport IE & IPR

05-08-2010
Nationaal Nederlands rapport over IE en IPR: Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres - International Academy of Comparative Law, Washington 2010, Intersentia 2010, p. 307-339.

Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht ?

19-05-2010

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlands) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC

Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven

24-01-2010
Het Nebula-arrest  van de Hoge Raad doet vrezen dat een licentie naar Nederlands recht mogelijk voor een licentienemer geen stevig fundament oplevert waarmee hij een faillissement van zijn licentiegever zonder kleerscheuren kan doorstaan.

Pagina's:   1  2  3terug         Tell-a-Friend

 

 

Print