X
Bericht verzonden!
Message sent!

Artikelen


Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

24-06-2015

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot  bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

19-03-2015

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx: Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan: Nebula en Berzona.

Een IE-Quick Scan voor curatoren

02-08-2013
TvI Mei 2013, p. 101-106. Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”)? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal in de boedel zit of – belangrijker – behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn. De gemiddelde curator voelt zich bij het verkennen van het IE-rechtelijk terrein als “een kat in een vreemd pakhuis”.  

IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

Verouderde auteursrechtelijke privileges bij beslag en faillissement

12-02-2013
NJB 2013, p. 408-415: In het op 18 juni 2012 ingediende voorstel voor de “Wet auteurscontractenrecht” is voorzien dat deze auteursrechtelijke beslag- en faillissementsexceptie niet meer gaan gelden voor auteursrechten van werkgevers en rechtspersonen.  Dat is een stap vooruit, maar die stap is niet groot genoeg. Nu de aanpak van faillissementsfraude en de bescherming van crediteuren door de Minister ook hoog op de agenda is geplaatst,  is afschaffing van deze beslag- en faillissementsexceptie voor het auteursrecht op zijn plaats.

UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”

03-01-2013

With its judgment of 3 July 2012 in UsedSoft v Oracle the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) made it clear that exhaustion of intellectual property rights also applies to the sale of intangible goods like a copy of a computer program. However, to achieve the end of the free movement of intangible goods, the Court had to come up with an inventive means: an autonomous European property right in “bits & bytes”.

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie op "Twee voor de prijs van een"

30-11-2012

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie van Wibier en Diamant: "UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid"(NJB 2012, p. 2967) .

Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat Usedsoft vs. Oracle niet
over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde

lees hier het volledige naschrift

NJB-artikel: Twee voor de prijs van één

02-11-2012

Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op 'bits & bytes'.

Artikel NJB 2012, p. 2171. Met het arrest UsedSoft vs. Oracle van 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie de handel in tweedehands software licenties mogelijk gemaakt. Het Hof leert dat de voor het vrij verkeer van goederen noodzakelijke uitputting van IE-rechten niet beperkt is tot de verkoop van lichamelijke zaken, maar ook geldt bij de verkoop van een onlichamelijke zaak als een kopie van een computerprogramma. Om het doel van een Europees vrije verkeer van goederen mogelijk te maken gebruikt het Hof van Justitie echter wel een inventief middel: de onthulling van een autonoom uit te leggen Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’.

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

31-08-2012
Hof Den Bosch past Frans recht toe (i) op overdracht auteursrecht tussen Franse vennootschappen en (ii) op de vraag wie de auteursrechthebbende is (lex originis)

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

29-08-2012
Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid".

Financieel Focus - ABN AMRO Mees Pierson

23-06-2012

Dick van Engelen: 'Het kopen en verkopen van IE-rechten zou net zo eenvoudig moeten worden als het kopen en verkopen van een huis. Het IE-recht is nu nationaal en internationaal te veel versnipperd, waardoor er steeds veel uitgezocht moet worden als je een IE-portefeuille wilt verkopen of in pand wilt geven. Dat leidt tot nodeloos hoge kosten en is slecht voor het innovatieklimaat.’

IE en licenties bij faillissement

15-05-2012

Fragment van de Law-at-web training van 6 april 2012 te zien op Youtube

Een niet overdraagbaar auteursrecht?

27-08-2010

De collectieve ondercuratelestelling van creatieve geesten!

NJB 2010, p. 1827-1829: Het auteursrecht wordt pas na het overlijden van de maker vatbaar voor overdracht, aldus het voorontwerp auteurscontractenrecht. Dat is een ongevraagde ondercuratelestelling door een betuttelende wetgever, ingegeven door een misplaatst romantische opvatting van het auteursrecht.
 

Nationaal Nederlands rapport IE & IPR

05-08-2010
Nationaal Nederlands rapport over IE en IPR: Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres - International Academy of Comparative Law, Washington 2010, Intersentia 2010, p. 307-339.

Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht ?

19-05-2010

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlands) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC

Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven

24-01-2010

Het Nebula-arrest  van de Hoge Raad doet vrezen dat een licentie naar Nederlands recht mogelijk voor een licentienemer geen stevig fundament oplevert waarmee hij een faillissement van zijn licentiegever zonder kleerscheuren kan doorstaan. Dat risico heeft uiteraard zijn weerslag op de waarde en exploitatiemogelijkheden van IE-rechten. Een kaartenhuis oogt fraai, maar zal op de markt minder waard zijn dan een uit stevige balken opgetrokken constructie. In dit artikel wordt stil gestaan bij de vraag wat de impact van het Nebula-arrest is en tot welke alternatieven de rechtspraktijk zijn toevlucht kan nemen om de – naar mijn oordeel ongewenste – gevolgen van dit arrest zo mogelijk te ondervangen.

Het portretrecht als vermogensrecht: een schaep zonder pooten !

25-11-2009

Inleiding

Is het portretrecht, zoals we dat sinds het Schaep met de Vijf Pooten-arrest kennen, een vermogensrecht? Belangrijker dan het antwoord op die vraag is het antwoord op de daaropvolgende vraag wat dat dan in de praktijk betekent. Wat zijn de gevolgen voor de portretrechthebbende of derden, zoals crediteuren van die portretrechthebbende, van de kwalificatie van het portretrecht als vermogensrecht?

The Assignment of a European Patent Portfolio: A plea for a 'Lex Proprietas'

06-05-2009

Article in Festschrift Thomas Reimann: on the private interantional laws issues regarding the assignment of a European patent portfolio. The position taken is that a choice of law should be permitted and that the law of the domicile of the proprietor should apply by default in the absence of a choice of law.

Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten: een heikel avontuur

03-09-2008

Zekerheidsrechten dienen een solide bezit voor de zekerheidsrechthebbende/financier te zijn en tegen lage transactiekosten gevestigd kunnen worden. Dat is de taak waar de Nederlandse en internationale rechtsorde zich voor gesteld ziet. De opkomst van open innovatiemodellen waarbij technologie niet alleen maar 'in house' wordt ontwikkeld en geëxploiteerd, maar in de markt wordt ingekocht of aangeboden creëert markten voor technologieën en voor het benodigde risico kapitaal.

Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep

20-08-2008

Met de publicatie van nagenoeg alle IE-uitspraken via verschillende elektronische databanken (zoals rechtspraak.nl, Boek9 en IEPT), ontstaat de mogelijkheid empirisch onderzoek te doen. Daarmee kan voor het eerst eenvoudig het antwoord gevonden worden op vragen als: hoeveel procedures worden er gevoerd, bij welke rechter en welke rechtsgebieden zijn daar aan de orde? Hoe succesvol zijn die procedures, en wat zijn de gemiddelde kansen in hoger beroep en cassatie. En last but not least hoe duur zijn die procedures en wat is het budget dat voor een procedure door een eiser of gedaagde gereserveerd dient te worden.


Pagina's:   1  2  3terug         Tell-a-Friend

 

 

Print